Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Η Forthnet, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάγκης των στελεχών της για τον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε όλους τους σχετικούς με τον ρόλο τους τομείς, επενδύει στοχευμένα στην επιμόρφωσή τους. Η εταιρία, μεθοδικά και με έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτική αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου των εργαζομένων της, σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα που μετατρέπουν τα στελέχη της στο αληθινά ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Για την εξέλιξη και τη σωστή κατάρτιση των ανθρώπων της, η Forthnet επιλέγει και υλοποιεί προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση όλων σε ό,τι αφορά γενικές γνώσεις, καθώς και εξελίξεις του τομέα ευθύνης τους, αναπτύσσοντας παράλληλα τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες ενώ σχετίζονται άμεσα και με τα ετήσια προγράμματα αξιολόγησης και ανάπτυξης των στελεχών.

Στην Forthnet επενδύουμε στην ανάπτυξη όλων των εργαζόμενων, με σαφή στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη.  Ενθαρρύνουμε τα στελέχη μας να ταυτοποιήσουν και να συμφωνήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, με σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα συνεισφέρει στην καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων γίνεται μέσω της εσωτερικής ομάδας εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και μέσω εξειδικευμένων συνεργατών, και παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση και εφαρμογή των τελευταίων τάσεων και εργαλείων (E-Learnings, Micro-learnings, Webinars, Webcasts).