Εργαζόμενοι

Αναγνωρίζοντας την καταλυτική σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, και έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η Διοίκηση έχει αναπτύξει σύγχρονα Συστήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς. 

 • Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής (Succession Planning)
 • Σύστημα Αξιολόγησης Θέσεων
 • Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Πολιτική Προσλήψεων
 • Πολιτική Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας μέσω Μετακινήσεων/Προαγωγών
 • Πολιτική Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
 • Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών

Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε κουλτούρα υψηλής απόδοσης, αλλά και δέσμευσης των ανθρώπων μας δημιουργώντας πρεσβευτές, εντός κι εκτός της εταιρίας. Καλλιεργούμε κλίμα ελεύθερης σκέψης, συνεργασίας και ευελιξίας, προσανατολισμένοι πάντα προς τον πελάτη μας. Εργαζόμαστε αποτελεσματικά αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και το ανταγωνιστικό περιβάλλον με καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα.

Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Forthnet είναι η διατήρηση εργασιακών σχέσεων βασισμένων στον σεβασμό στην κείμενη σχετική νομοθεσία και στις αρχές της ισότητας, της πολυμορφίας και της διαφάνειας, στοχεύοντας στην προαγωγή του κοινού συμφέροντος της εταιρίας και των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία τόσο με κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, όσο και με τα συλλογικά όργανα που τους εκπροσωπούν.

Μεριμνώντας για το πιο πολύτιμο αγαθό, την υγεία, όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας εντάσσονται με την πρόσληψή τους στο Ομαδικό Εταιρικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, το οποίο προσφέρει σημαντικότατες παροχές. Η Εταιρία καλύπτει το κόστος για τους εργαζόμενους, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να εντάξουν τα μέλη της οικογένειάς τους με μικρό κόστος συμμετοχής.

Επιπλέον, η Εταιρία προσφέρει σε προνομιακές τιμές προϊόντα & υπηρεσίες που διαθέτει, όπως τις υπηρεσίες Nova3play, Nova Energy κ.λπ., ενώ διαθέτει και μια πλούσια συλλογή από Προνόμια που εμπλουτίζονται τακτικά και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος από ατομικές και οικογενειακές ανάγκες.

Η Εταιρία βρίσκεται πάντα κοντά στους ανθρώπους της στις δύσκολες στιγμές. Από το 2007 εφαρμόζει πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζομένους της και έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος για την άμεση εύρεση και παροχή μονάδων αίματος τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας για το προσωπικό και τους επισκέπτες της εταιρίας, αποτελεί ύψιστης σημασίας προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό :

 • επιθεωρούνται τακτικά όλοι οι χώροι της εταιρίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς και ότι τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι συνεργάτες και επισκέπτες συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας που έχουν οριστεί, ενώ απαιτούνται και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους εργολάβους.
 • απασχολείται σε μόνιμη βάση Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας.
 • έχουν συσταθεί ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρίας (σεισμός, φωτιά, πλημμύρα κ.λπ.), καθώς και ομάδες πρώτων βοηθειών με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών στα οποία απαιτείται φροντίδα πρώτου βαθμού. Τα μέλη των παραπάνω ομάδων εκπαιδεύονται τόσο από το γιατρό και τον τεχνικό ασφαλείας όσο και από άλλους φορείς, όπως η Πυροσβεστική και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
 • σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία, ενώ στις κεντρικές εγκαταστάσεις στον εξοπλισμό του φαρμακείου περιλαμβάνονται συσκευές απινίδωσης και οφθαλμολογικής εξέτασης.

H Forthnet λειτουργεί εντός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που διαμορφώνεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που τηρεί, ενώ συμμορφώνεται με το σύνολο του εφαρμοστέου νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποφυγή φαινομένων δωροδοκίας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές, μηχανισμούς και διαδικασίες για την αποφυγή της διαφθοράς. Σε αυτές εντάσσονται η διαδικασία παρακολούθησης και γνωστοποίησης χρηματιστηριακών συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία σχετικά με κινητές αξίες που εκδίδει η εταιρία, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων αυτών με βασικούς πελάτες και προμηθευτές της εταιρίας. Επιπλέον καθορίζεται μέσω της συμπλήρωσης ειδικής δήλωσης, η υποχρέωση γνωστοποίησης οποιασδήποτε σύγκρουσης των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, με τα συμφέροντα της εταιρίας. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς η εταιρία επίσης απαγορεύει ρητά στους εργαζόμενους την αποδοχή δώρων ή άλλης μορφής παροχών και ωφελημάτων από τρίτους με σκοπό τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων, τη διεκπεραίωση υποθέσεων ή την εξασφάλιση συνεργασίας με την εταιρία, ενώ τέλος προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία εσωτερικών εγκρίσεων για τη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων της εταιρίας με τους προμηθευτές της και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής της εταιρίας με τρίτα πρόσωπα.